Wzmacniacz MOSFET 300W

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: computers & electronics, audio & home theatre, audio amplifiers
Share Embed


Short Description

Download Wzmacniacz MOSFET 300W...

Description

K4010

Wzmacniacz MOSFET 300W Wzmacniacz ten jest wersj¹ mono wzmacniacza K4020, jest dostarczany z radiatorem i transformatorem, ale bez obudowy. Nadaje siê idealnie do barów dyskotekowych i systemów active speaker.

W³aœciwoœci • • • • • • • • • • •

moc skuteczna: 155W/4W ;100W/8W zniekszta³cenia harmoniczne: 0,005% wspó³czynnik t³umienia: >600 czu³oœæ wejœciowa: 1Vrms stosunek sygna³/szum: 112dB (A-wa¿ony) zakres czêstotliwoœci: 3Hz...120kHz opóŸnienie do³¹czania i zabezpieczenie g³oœników zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe transformator i radiator w zestawie wymiary: 270 x 90 x 140mm waga: 4.8kg

www.sklep.avt.pl

www.sklep.avt.pl

~230V PRODUCENT: Velleman, Dystrybutor: AVT Korporacja Sp. z o.o. 01-939 Warszawa ul. Burleska 9 Dzia³ Handlowy: tel.: (22) 568-99-50; fax: (22) 568-99-55; e-mail: [email protected]

www.sklep.avt.pl

View more...

Comments

Copyright © 2017 HUGEPDF Inc.