Regulamin akcji Filmowe Lato

May 10, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Regulamin akcji Filmowe Lato...

Description

REGULAMIN AKCJI "FILMOWE LATO!" ODBYWAJĄCEJ SIĘ W KINACH SIECI HELIOS I.

INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji Filmowe Lato! jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17, 90 – 418 Łódź, nr KRS: 0000005092, NIP: 7251482632, Regon: 471544933, zwana dalej "Organizatorem"; lub „Helios”. 2. Istotą Akcji jest możliwość zakupu przez Klientów Kin sieci Helios, na podstawie otrzymanych w kasach kin specjalnych Kuponów, uprawniających do: a) zakupu biletów na dowolny seans filmowy, możliwych do zrealizowania przy następnej wizycie w kinie, w okresie ważności kuponu, w stałej cenie w wysokości 14 zł., („Kupon filmowy”) b) Zestawu Letniego – wprowadzonego do menu barów kinowych (średni napój oraz średni popcorn solony), w okresie ważności kuponu, w stałej cenie w wysokości 14 zł., („Kupon barowy”) 3. Akcja jest prowadzona na terytorium Polski we wszystkich kinach sieci Helios. 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w okresie trwania Akcji na stronie internetowej www.helios.pl oraz w kinach Helios. 5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji i określa zasady Akcji. 6. Udział w Akcji równoznaczny jest z akceptacją regulaminu. 7. Helios zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Helios, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu Kina dostępnego w kasach Kin, oraz przepisy prawa powszechnego prawa.

II.

CZAS TRWANIA AKCJI I OKRES WAŻNOŚCI KUPONÓW 1. Akcja i wydawanie kuponów będzie trwać od dnia 27.06.2015. do dnia 27.08.2015. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania Akcji, przy czym poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.helios.pl z 30- dniowym wyprzedzeniem 3. Każdy Kupon filmowy jest ważny przez 7 dni, przy czym pierwszym dniem ważności Kuponu filmowego jest dzień następny po jego otrzymaniu. W związku z powyższym termin realizacji Kuponów filmowych nabytych w dniu 27.08.2015. upływa w dniu 03.09.2015. 4. Każdy Kupon barowy jest ważny przez 7 dni, przy czym pierwszym dniem ważności Kuponu barowego jest dzień jego otrzymania. Osoba otrzymująca Kupon barowy może od razu zrealizować go w barze kina. W związku z powyższym termin realizacji Kuponów barowych nabytych w dniu 27.08.2015. upływa w dniu 02.09.2015. 5. Po upływie ważności Kuponów, Kupony nie mogą zostać zrealizowane. 6. Na każdym Kuponie obsługa kina przystawia datowniki wskazujące datę ważności Kuponu.

III.

ZASADY AKCJI 1. W czasie Akcji każda osoba kupująca bilet na seans w kasie kina Helios, do każdego zakupionego biletu otrzyma od pracowników obsługujących kasy kin dwa Kupony: Kupon filmowy i Kupon barowy. 2. Osoba kupująca bilet na seans za pośrednictwem Internetu, w tym za pomocą aplikacji mobilnej może otrzymać Kupony podczas wejścia na salę kinową od pracowników kina nadzorujących wejście na salę, po okazaniu biletu. 3. Przy zakupie biletu lub zestawu letniego na podstawie Kuponu, Kupon zatrzymuje kasjer. 4. Wzory kuponów stanowią załącznik do Regulaminu. 5. Kupony filmowe będą dostępne także w codziennych wydaniach Gazety Wyborczej. Szczegółowe zasady ich realizacji mogą być odmienne od opisanych w Regulaminie i będą opisane w każdym zawierającym je wydaniu gazety. Kupony można będzie wyciąć z gazety i zrealizować w kinie.

III.I.

KUPON FILMOWY

1

1. Kupon filmowy upoważnia jego posiadacza do zakupu biletów w kasie kina na dowolny seans filmowy, przy wizycie w kinie w okresie ważności kuponu, w stałej cenie w wysokości 14 zł. 2. Kupon filmowy upoważnia do zakupu biletów w cenie 14 zł. na seanse w technologii 2D oraz 3D, z zastrzeżeniem, że: a) w kinach z systemem Dolby 3D, do ceny biletu doliczana jest opłata okularowa, a w kinach z technologią Depth Q konieczne jest kupno okularów umożliwiających oglądanie filmu. Klient posiadający już zakupione okulary i korzystający z nich nie ponosi powyższych opłat. b) Kupony filmowe uprawniają do zakupu biletów na Projekty Specjalne: Kino Kobiet z zastrzeżeniem, że Kupon filmowy obejmuje część biletową opłaty wstępu na Kino Kobiet, nie opłatę za voucher, która jest ustalona zgodnie z cennikiem danego kina, Kino Konesera, Kina na Temat, Helios dla Dzieci. Kupony nie obowiązują na Nocnych Maratonach Filmowych. 3. Posiadacz Kuponu filmowego, który w okresie jego ważności wykorzystał go i zakupił na jego podstawie bilet może otrzymać nowy Kupon filmowy oraz Kupon barowy, do których stosuje się powyższe zasady. 4. W razie kupna biletu na seans z cyklu Tani wtorek, obowiązuje cena korzystniejsza dla widza, jeżeli bilet na ten seans będzie tańszy niż wynikający z posiadania kuponu. III.II.

KUPON BAROWY 1. Kupon barowy upoważnia do zakupu Zestawu Letniego w okresie ważności kuponu, w stałej cenie w wysokości 14 zł. 2. Osoba chcąca zamiast popcornu solonego zamówić w ramach zestawu letniego popcorn karmelowy obowiązana jest do dopłaty w wysokości 2 zł.

IV.

ZASTRZEŻENIA I ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kuponów nie możną łączyć z innymi akcjami i promocjami. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę. Kuponów nie można odsprzedawać osobom trzecim. Na podstawie jednego Kuponu filmowego można kupić 1 bilet. Na podstawie jednego Kuponu barowego można kupić 1 Zestaw Letni. Akcja nie upoważnia do żadnych preferencji ani pierwszeństwa przy zakupie biletów. Helios zastrzega sobie możliwość niehonorowania Kuponów, jeżeli istnieją przypuszczenia o korzystaniu z Akcji i/lub Kuponów w sposób niezgodny z prawem i/lub Regulaminem. 8. Nabywanie kuponów i/lub biletów w celu odsprzedaży z zyskiem a także ich sprzedaż z zyskiem, jest niedozwolone i jako wykroczenie podlega karze.

V.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji można zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Biuro Helios, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, oraz e- mailem na adres [email protected] w okresie trwania Akcji oraz przez okres 14 dni po jej zakończeniu. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

2.

2

View more...

Comments

Copyright © 2017 HUGEPDF Inc.