Regeling reiskostenvergoeding cliënten 2014

May 10, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Regeling reiskostenvergoeding cliënten 2014...

Description

Regeling reiskostenvergoeding cliënten van Driestroom (of hun vertegenwoordiger) met indicatie vervoer die het vervoer van/ naar dagbestedingslocatie zelf organiseren; versie januari 2014 Vooraf In deze regeling wordt gesproken over “cliënt(en)” en “hij”/ “zijn”. Indien van toepassing kan hiervoor worden gelezen: “ouder(s)/ verzorger(s) van de van de cliënt” of “vertegenwoordiger(s) van de cliënt” en “zij” of “haar”. Voor wie is deze regeling van toepassing? Deze regeling is van toepassing op cliënten van Driestroom die het vervoer van woonnaar dagbestedingslocatie v.v. zelf organiseren bijvoorbeeld:  

 

cliënten die lopen of met auto, fiets, brom-/ snorfiets of scootmobiel reizen; cliënten die gebruik maken van het openbaar vervoer; o met jaarabonnement; o met maandabonnement, OV-chipkaart e.d.; cliënten die gebruik maken van zelf geregeld taxi-/ regio-taxivervoer; cliënten die door anderen naar het kindercentrum/ de dagbestedingslocatie worden gebracht/ daar worden opgehaald.

Deze cliënten kunnen onder voorwaarden (zie hieronder) gebruik maken van deze regeling. Voor wie is deze regeling niet bestemd? Deze regeling is niet van toepassing op/ bestemd voor:  cliënten die hun vervoer bekostigen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB); overige cliënten zonder CIZ-vervoers-indicatie. De coulanceregeling waarbij Driestroom een tegemoetkoming uitkeerde voor een deel van de gemaakte reiskosten van woon- naar dagbestedingslocatie v.v. is per 01-01-2012 komen te vervallen; cliënten van wie de enkele reisafstand van woon- naar dagbestedingslocatie minder dan twee kilometer bedraagt.

Voorwaarden voor deze regeling Bij vaststelling van het recht op vergoeding hanteert Driestroom de volgende uitgangspunten:   

de cliënt heeft naast de indicatie voor dagbesteding een ZIN (Zorg In Natura)-indicatie voor vervoer en Driestroom declareert op basis van deze indicatie; de cliënt verzorgt zelf zijn vervoer van woon- naar de dagbestedingslocatie op één of meerdere dagen in de week en zowel heen als terug; de enkele reisafstand van woon- naar dagbestedingsadres bedraagt minimaal twee kilometer.

regeling reiskostenvergoeding cliënten

pag. 1 van3

versie: 2014_07

Hoogte van de vergoeding 

De maximale vergoeding is het (over beide zorgkantoren gemiddelde) bedrag dat Driestroom ontvangt op basis van de vervoersindicatie: o €19,70 voor een kind en/ of rolstoelgebonden cliënt; o €6,78 voor een volwassen, niet rolstoelgebonden cliënt die woont binnen een woonvorm van Driestroom (= een cliënt met indicatie Intramuraal); o €8,08 voor een volwassen, niet rolstoelgebonden cliënt die niet woont binnen een woonvorm van Driestroom (= een cliënt met indicatie Extramuraal); indien een cliënt reist met het openbaar vervoer of (regio-) taxi bedraagt de vergoeding het totaal van de werkelijk gemaakte kosten tot de hierboven genoemde maxima; indien een cliënt lopend of met auto, fiets, brom-/ snorfiets of scootmobiel reist, bedraagt de vergoeding €0,19 per kilometer tot maximaal de hiervoor genoemde bedragen;

Handelwijze maanddeclaraties    

de cliënt dient maandelijks voor de 7e van de lopende maand een declaratie in over de voorgaande maand; de cliënt maakt daarvoor gebruik van het formulier: FORMULIER MAANDDECLARATIE REISKOSTEN CLIËNT 2014_07 het formulier, deze regeling en een uitleg zijn te downloaden van de website van Driestroom (www.driestroom.nl); indien de cliënt niet de beschikking heeft over internet, kunnen de bestanden bij de dagbestedingslocatie worden opgevraagd en via de dagbestedingslocatie worden ingediend; bij meerdere cliënten uit een gezin of van één woonlocatie kan voor alle cliënten aanspraak worden gemaakt om een vergoeding. Per cliënt dient een formulier te worden ingevuld; indien een cliënt lopend of met auto, fiets, brom-/ snorfiets of scootmobiel reist is de enkele reisafstand: de met de ANWB-routeplanner berekende afstand van postcode woonadres (uitsluitend de cijfers) naar de postcode van de dagbestedingslocatie (uitsluitend de cijfers) via de snelste route, met het juiste vervoermiddel; de totale reisafstand per dag is: o tweemaal de enkele reisafstand wanneer éénmaal per dag de reis van woon- naar dagbestedingslocatie en terug wordt gemaakt; Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij cliënten die zelfstandig met eigen vervoersmiddel naar dagbesteding reizen of ouders die hun kind afzetten/ ophalen bij het kindercentrum en niet teruggaan naar het woonadres; o viermaal de enkele reisafstand bij tweemaal per dag de reis van woonnaar dagbestedingslocatie en terug. Deze situatie doet zich uitsluitend voor als een cliënt door iemand anders (bijvoorbeeld de ouder) vanaf de woonnaar de dagbestedingslocatie wordt gebracht en diegene weer teruggaat naar het woonadres (en omgekeerd); cliënt of diens vertegenwoordiger voegt (indien van toepassing) als bijlage toe: o overzichten van de OV-chipkaart; o gedigitaliseerde vervoersbewijzen; cliënt verstuurt het volledig ingevulde formulier tezamen met de juiste bijlagen naar de EAD (Economische en Administratieve Dienst) naar mailadres: [email protected]; alleen volledig en digitaal ingevulde en ingediende formulieren, voorzien va de juiste bijlagen, worden in behandeling genomen;

regeling reiskostenvergoeding cliënten

pag. 2 van3

versie: 2014_07

EAD controleert de ingediende declaratie en draagt, na fiattering door de manager vervoer, zorg voor uitbetaling van het vastgestelde bedrag aan cliënt ten laste van Vervoer Arnhem/ Vervoer Nijmegen; Driestroom streeft ernaar uitbetaling z.s.m. maar in ieder geval binnen vier weken na indiening van de declaratie te laten plaatsvinden.

Handelwijze jaardeclaraties 

 

  cliënt dient een declaratie in, na aanschaf van een jaarabonnement voor het vervoer van woon- naar dagbestedingslocatie en maakt daarvoor gebruik van het formulier: FORMULIER DECLARATIE JAARABONNEMENT CLIËNT 2014_07; het formulier, deze regeling en een uitleg zijn te downloaden van de website van Driestroom (www.driestroom.nl); indien de cliënt niet de beschikking heeft over internet, kunnen de bestanden bij de dagbestedingslocatie worden opgevraagd en het formulier via de dagbestedingslocatie worden ingediend; bij meerdere cliënten uit een gezin of van één woonlocatie dient per cliënt een formulier te worden ingevuld cliënt voegt als bijlagen toe: o een gedigitaliseerde kopie (scan) van het abonnement; o een gedigitaliseerde kopie van het betalingsbewijs of bankafschrift; cliënt verstuurt het volledig ingevulde formulier inclusief de bijlagen naar de EAD (Economische en Administratieve Dienst) naar mailadres: [email protected]; alleen volledig en digitaal ingevulde en ingediende formulieren, voorzien van de juiste bijlagen, worden in behandeling genomen; EAD controleert de indiende declaratie en draagt, na fiattering door de manager vervoer, zorg voor uitbetaling van het vastgestelde bedrag aan cliënt ten laste van Vervoer Arnhem/ Vervoer Nijmegen; Driestroom streeft ernaar uitbetaling z.s.m. maar in ieder geval binnen vier weken na indiening van de declaratie te laten plaatsvinden.

Ingangsdatum en duur van de regeling Deze regeling gaat in op 01-08-2014. De regeling wordt minimaal jaarlijks herzien. Handhaving en/ of bedragen zijn afhankelijk van NZA-richtlijnen en –tarieven. De tarieven in de voorliggende regeling zijn gebaseerd op de NZA-tarieven van 01-01-2014 en de vergoeding die Driestroom op basis van deze tarieven vanuit het zorgkantoor ontvangt.

regeling reiskostenvergoeding cliënten

pag. 3 van3

versie: 2014_07

View more...

Comments

Copyright © 2017 HUGEPDF Inc.