Marantz PM5003

January 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: computers & electronics, audio & home theatre, audio amplifiers
Share Embed


Short Description

Download Marantz PM5003...

Description

Test wzmacniacze 1000-2000 z∏

Marantz PM5003 Po latach polityki propagujàcej kino domowe wielcy producenci wracajà do sprz´tu stereo. Katalogi zape∏ni∏y si´ urzàdzeniami w przyst´pnych cenach; dla ludzi, którym nie uÊmiecha si´ wydawaç fortuny na kable. rodzi∏y si´ jednak obawy, czy ta walka o klienta, który potrzebuje dobrego, ale stosunkowo taniego sprz´tu, nie sprowadzi jego jakoÊci do poziomu bumboksa. Widaç jednak, ˝e zawodnicy bardzo si´ starajà i nie b´dà chcieli do tego dopuÊciç. Marantz wykona∏ odwa˝ny ruch, wprowadzajàc trzy serie przyst´pnych cenowo klocków stereo, które wyglàdajà ∏udzàco podobnie do tych ze szczytu katalogu. Wyraêniej widaç to w grupie odtwarzaczy, ale nawet najtaƒsza integra PM5003 wydaje si´ bli˝ej spokrewniona z topowym PM-15S1 ni˝ modele ze Êredniej pó∏ki.

Z

Budowa Pierwsze wra˝enie jest znakomite, ale rozsàdek podpowiada, ˝e za tak niewielkie pieniàdze nie mo˝na mieç Êwietnego wyglàdu, wyposa˝enia, dêwi´ku i jakoÊci 22

Hi•Fi i Muzyka 6/09

wykonania. I rzeczywiÊcie, Êlady oszcz´dnoÊci widaç, ale ˝aden z tych drobnych minusów nie jest w stanie zburzyç pozytywnego odbioru ca∏oÊci. Marantz podaje, ˝e przednià Êciank´ wzmacniacza wykonano z metalu. JeÊli bierzemy pod uwag´ tylko centralny panel mi´dzy pokr´t∏ami, to tak. Ale wygi´te boczki sà ju˝ plastikowe. Tworzywo musi byç tanie i cienkie, bo pukni´te palcem

wydaje bardziej g∏uchy i t´py odg∏os ni˝ pusty kubek po serku wiejskim. Dobry lekarz doradzi∏by, ˝eby nie pukaç. Mo˝na pozostaç przy oglàdaniu, bo plastikowe boczki zbytnio si´ nie odcinajà od centralnego panelu. Zosta∏ on zagospodarowany PM5003 wyglàdem naÊladuje dro˝szych braci. I dobrze mu to wychodzi.

Test wzmacniacze 1000-2000 z∏

zgodnie z firmowymi tradycjami. Marantz lubi wplataç elementy odnoszàce si´ do stylistyki starszych klocków – okràg∏e okienka ze wskaênikiem wychy∏owym, poziome pokr´t∏a, którymi zmienia∏o si´ stacj´ w tunerach. Tutaj mamy d∏ugà poziomà listw´, w którà wkomponowano diody informujàce o wybranym êródle dêwi´ku, wysy∏aniu sygna∏u do jednego z dwóch urzàdzeƒ rejestrujàcych i wyciszeniu. Nie wiem, kto w dzisiejszych czasach u˝ywa dwóch nagrywarek, ale gdyby zasz∏a taka potrzeba – nie ma problemu. Cztery ma∏e przyciski to wybór kolumn, loudness i pure direct. Ten ostatni omija regulacj´ barwy, czyli trzy umieszczone ni˝ej pokr´t∏a. Dwa najwi´ksze to oczywiÊcie g∏oÊnoÊç i wybór êród∏a. Oprócz tego w∏àcznik g∏ówny (tryb czuwania aktywujemy tylko pilotem) i du˝e gniazdo s∏uchawkowe. Bogate wyposa˝enie znajduje odzwierciedlenie na tylnej Êciance, a tak˝e w mnogoÊci funkcji dost´pnych z pilota. Jest du˝y i plastikowy, ale fakturà przypomina metal. W PM5003 zastosowano ca∏kiem porzàdne terminale g∏oÊnikowe i normalne gniazdo IEC. Widaç, ˝e jednak mo˝na, nawet w najtaƒszym sprz´cie. WyjÊcia g∏oÊnikowe majà przeêroczyste nakr´tki, co upodabnia je do gniazd stosowanych w drogich klockach, ale jeÊli macie kable zakoƒczone wide∏kami, b´dzie ci´˝ko. Po lewej – niespodzianka – wejÊcie phono MM z zaciskiem uziemiajàcym. Czego jeszcze mo˝na oczekiwaç? OsobiÊcie przehandlowa∏bym jedno wyjÊcie liniowe lub gniazda obs∏ugujàce zdalne sterowanie w zamian za pre-out. W tanim wzmacniaczu by∏by to szczyt marzeƒ. Aby zajrzeç do wn´trza, nie trzeba zdejmowaç pokrywy. Otwory wentylacyjne wykonano nawet po bokach. W zasilaczu widzimy spory tradycyjny transformator, za nim d∏ugi radiator i zasadniczà cz´Êç elektroniki. Wzmacniacz oddaje 40 W/8 Ω i niewiele wi´cej, bo 55 W/4 Ω.

Brzmienie Przed ods∏uchem pomyÊla∏em sobie: „Nie ma mowy. Oszcz´dnoÊci muszà wyjÊç na jaw”. Znakomity wyglàd, wygodne gniazda, phono, porzàdne wn´trze to ju˝ bardzo du˝o. Gdyby do tego doszed∏ dobry dêwi´k, przeczy∏oby to logice. A jednak. Dêwi´k Marantza okazuje si´ energetyczny i ˝ywy. Od pierwszych sekund wia-

domo, ˝e nie b´dziemy si´ nudziç. Od razu rodzi si´ pytanie o neutralnoÊç i poprawnoÊç proporcji mi´dzy zakresami, ale tu czeka nas kolejne pozytywne zaskoczenie: efektowny charakter uda∏o si´ osiàgnàç bez stosowania tricków z podbijaniem fragmentów pasma. Tylko bas wydaje si´ lekko pogrubiony, ale nie odbija si´ to na jego szybkoÊci. Jest odrobin´ wi´kszy i bardziej zag´szczony, ni˝ powinien, ale nikomu nie powinno to przeszkadzaç. Wysokie tony tak˝e sà delikatnie wyeksponowane, ale powiedzia∏-

W Êrodku bez szaleƒstw…

bym, ˝e zwracamy na nie uwag´ nie tyle ze wzgl´du na iloÊç, co na czystoÊç i rozdzielczoÊç. Wiele si´ tutaj dzieje, a wszystkie dane docierajà do uszu bez sztucznego wycofania czy t∏umienia. Czasami, gdy góra nie wybrzmiewa swobodnie i jest przywo∏ywana do porzàdku, jeszcze zanim perkusista uderzy w blachy, odnosimy wra˝enie kultury i ∏agodnoÊci przekazu. Ale co to za kultura, kiedy dêwi´ki znikajà i sà przycinane? To raczej cenzura. Tutaj jej nie ma. Wysokie tony sà otwarte i swobodne, ale wiedzà, ˝e nie trzeba g∏oÊno krzyczeç, ˝eby ludzie je zauwa˝yli. Scena stereofoniczna jest kreÊlona swobodnie i rozbudowana. Nie obserwujemy ani Êciskania dêwi´ków w g∏oÊnikach, ani …za to z ty∏u bogate wyposa˝enie.

skupiania ca∏ej akcji na kawa∏eczku przestrzeni pomi´dzy nimi. Muzyka wype∏nia ca∏y pokój, oczywiÊcie z zachowaniem proporcji i pozycjonowaniem instrumentów tam, gdzie ich miejsce. Kontury nie sà idealnie ostre, ale dostajemy sporo powietrza i rozmach. Jeszcze lepsza jest dynamika. Czy spojrzymy na nià z helikoptera, czy przez mikroskop, zobaczymy oznaki ˝ycia. Ma∏e i du˝e dêwi´ki, pojedyncze zdarzenia i ca∏e grupy – wszystkie sà tak ruchliwe, jakby pi∏y tylko napoje energetyczne i od˝ywia-

∏y si´ glukozà. Z tym wzmacniaczem naprawd´ nie sposób si´ nudziç.

Konkluzja ˚e odtwarzacz CD5003 si´ Marantzowi uda∏, to rozumiem, ale to ju˝ chyba za du˝o dobrego. Zbudowaç takie urzàdzenie za podobne pieniàdze to prawdziwa sztuka.

Marantz PM5003 Dystrybucja: Cena:

Audio Klan 1749 z∏

Dane techniczne Moc: Pasmo przenoszenia: Stosunek sygn./szum: Zniekszta∏cenia: WejÊcia liniowe: WejÊcie phono: WyjÊcia: Zdalne sterowanie: Regulacja barwy: Wymiary (w/s/g):

40 W/8Ω 10 Hz – 50 kHz 100 dB 0,01 % 6 MM 2 pary, 2 x tape-out + + 10,5/44/37 cm

Ocena NeutralnoÊç: Dynamika: Stereofonia: PrzejrzystoÊç: MuzykalnoÊç: Bas: Brzmienie: JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≥ ≤≤≤≤≤ ≤≤≤≤≤ ≤≤≤≤≤ ≤≤≤≤≤ ≤≤≤≤≥ ≤≤≤≤≤ ≤≤≤≤≤

Hi•Fi i Muzyka 6/09

25

View more...

Comments

Copyright © 2017 HUGEPDF Inc.